Láska – píseň

 

Love Láska
Love is patient, love is kind

No eyes of envy, true love is blind

Love is humble, it knows no pride

No selfish motive hidden inside

Love is gentle, makes no demands

Despite all wrong,

true love still stands

Love is holy, love is pure

It lasts forever, it will endure

Láska je trpělivá, láska je vlídná

Nehledí se závistí, pravá láska je slepá

Láska je pokorná, nezná pýchu

Ani žádné skryté sobecké záměry

Láska je jemná, neklade si požadavky

Navzdory všemu špatnému,

pravá láska vydrží

Láska je svatá, láska je ryzí

Trvá navždycky, všechno vydrží

 

Love knows when to let go

Love knows when to say no

Love grows in the light of the Son

And love shows the world that

The Son of Love has come

Láska , kdy nechat odejít

Láska , kdy říct ne

Láska roste ve světle Syna

a ukazuje světu,

že přišel Syn lásky

 

Love is loyal, believes the best

It loves the truth,

love stands the test

Love is God

sent in His Son

Love forgives

all we have done

 

Láska je věrná, věří v to nejlepší

Miluje pravdu,

snese každou zkoušku

Láska je Bůh,

který poslal svého Syna

Láska odpouští

všechno, co jsme udělali

In this world

where hatred seems to grow

True love goes against the flow

And becomes so hard to show

 

V tomto světě,

kde bují nenávist

jde pravá láska proti proudu

a je tak těžké ji projevit

In this world

where push turns into shove

We have strength to rise above

Through the power of His love

Lord, we need

to know the power of Your love

 

V tomto světě,

kde do sebe jen strkáme

máme sílu, abychom se pozvedli

silou jeho lásky

Pane, potřebujeme

poznat sílu tvé lásky