Velkopáteční píseň

 

How love wins  Jak vítězí láska
My life began like any other man

held beneath a mother’s loving gaze

Somewhere between now and then

I lost the man I could have been

Took everything that wasn’t mine to take

but Love believes that it is not too late

Only one of us deserves this cross,

a suffering that should belong to me

Deep within this man

I hang beside

is the place

where shame and grace collide

And it’s beautiful agony

that He believes

it’s not too late for me

 

Můj život začal jako život každého,

na němž spočívá matčin milující pohled

Někdy mezi nyní a tehdy,

jsem ztratil člověka, kterým jsem mohl být

Vzal jsem všechno, co jsem brát neměl;

ale láska věří, že není příliš pozdě

Jen jeden z nás si zaslouží tento kříž,

utrpení, které by mělo patřit mně,

Hluboko v nitru toho muže,

vedle kterého visím,

je místo,

kde se střetává pohana a milost

A je to krásná agonie,

když on věří,

že pro mě není příliš pozdě

This is how Love wins,

every single time

Climbing high upon a tree

where someone else should die

This is how Love heals,

the deepest part of you

Letting Himself bleed

into the middle of your wounds

This is what Love says,

standing at the door

You don’t have to be

who you’ve been before

Silenced by His voice,

death can’t speak again

This is how Love wins

 

Takto vítězí láska,

pokaždé

když vystoupí na strom,

kde měl zemřít někdo jiný

Takhle uzdravuje láska,

tvoje nejhlubší nitro

Nechává svou krev kanout

doprostřed tvých ran

Tohle říká láska,

když stojí u dveří:

Už nemusíš být tím,

kým jsi byl dřív

Umlčena jeho hlasem,

nemůže smrt znovu promluvit

Takto vítězí láska

Did you see this moment from the start

that we would drink

this cup of suffering?

I wonder, did we ever meet?

Childhood games in dusty streets…

For all my many sorrows and regrets

nothing could compare to just this one

That in the presence of my King

I cannot fall upon my knees

I cannot carry You up to Your throne;

You instead, will carry me back home.

 

Viděl jsi od počátku tuto chvíli,

kdy budeme pít

tento kalich utrpení?

Setkali jsme se někdy?

Při dětských hrách na prašných ulicích…

Nikdy mě nic

nemrzelo víc,

než že teď v přítomnosti svého krále

nemohu padnout na kolena

Nemohu tě donést na tvůj trůn,

místo toho mě ty doneseš domů.

What can wash away my sin?

Nothing but the blood,

nothing but the blood

What can make me whole again?

Nothing but the blood,

nothing but the blood

Because this is what Love say,

standing at the door

You don’t have to be

who you’ve been before

And silenced by His voice,

death can’t speak again

This is how Love wins.

 

Co smyje můj hřích?

Nic než krev,

nic než krev.

Co mě může znovu obnovit?

Nic než krev,

nic než krev

Tohle říká láska,

když stojí u dveří:

Už nemusíš být tím,

kým jsi byl dřív

Umlčena jeho hlasem,

nemůže smrt znovu promluvit

Takto vítězí láska